Vind de dichtstbijzijnde garage

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker verbindt zich ertoe zich te houden aan de Algemene Voorwaarden van de website www.eurorepar.nl (hierna: de Website) en garandeert Stellantis Nederland B.V. handelend onder de naam EUROREPAR Car Service (hierna: EUROREPAR) Nederland de onderdelen van de website (hierna: de Onderdelen) niet ongeoorloofd of zonder toestemming zal gebruiken.

 

Het persoonlijke gebruik van de Onderdelen sluit het gebruik voor ieder ander doel uit. De gebruiker ontzegt zich met name van elk commercieel gebruik of elk gebruik met winstoogmerk van een deel of het geheel van de Onderdelen.
 

 

De gebruiker verbindt zich ertoe de Website conform de toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving te gebruiken, en in het bijzonder de Website niet te gebruiken voor het plaatsen, downloaden, verzenden en doorsturen van welke content dan ook:

 

 • Met een gewelddadig karakter of content die het respect voor en de waardigheid van de mens, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en/of de bescherming van kinderen en adolescenten zou kunnen aantasten, onder andere door de productie, de verstrekking of de verspreiding van berichten met een gewelddadig of pornografisch karakter of van dien aard dat de waardigheid van de mens wordt aangetast;

 • Die het begaan van strafbare feiten en delicten stimuleert;

 • Die aanzet tot het gebruik van verboden middelen;

 • Die discriminatie, haat, geweld kan of zou kunnen veroorzaken op basis van ras, etnische afkomst of nationaliteit;

 • Die illegaal, schadelijk, dreigend, misleidend, kwellend, lasterlijk, beledigend, vulgair, obsceen of bedreigend voor het privéleven van anderen is, of van dien aard is dat bepaalde personen worden gekwetst;

 • Die andere gebruikers misleidt doordat de gebruiker onrechtmatig de naam of de naam van een rechtspersoon gebruikt;

 • Die afbreuk doet aan de rechten van anderen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot elk handelsgeheim, beroepsgeheim, vertrouwelijke informatie, merkenrechten, octrooirechten en in het algemeen elk recht van industriële en intellectuele eigendom of elk ander recht dat berust op beschermde informatie of content;

 • Die computervirussen of eender welke andere code of programma bevat voor het onderbreken, vernietigen of beperken van de werking van enige software, computer of enig telecommunicatieapparaat.
   

De gebruiker verbindt er zich toe:

 

 • Regelmatig kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden en deze na te leven

 • Geen persoonsgegevens betreffende de andere gebruikers te verzamelen of op te slaan 

 • Één of meerdere andere gebruikers niet te hinderen of storen, op welke manier dan ook 

 • De werking van de Website niet te verstoren of te onderbreken.
   

Handvest met betrekking tot de meningen en beoordelingen van de gebruikers over de garages:

 

Het doel van dit handvest is om de regels voor gebruik van de functie 'Deze garage beoordelen' en 'Een mening posten' te formaliseren. Dit handvest is van toepassing op alle gebruikers en kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Door een mening over een garage te posten, aanvaardt u dat EUROREPAR deze mening al dan niet publiceert op één van de pagina's van de Website www.eurorepar.nl of op iedere andere drager betreffende 'EUROREPAR'-producten. EUROREPAR behoudt zich het recht voor om de geposte meningen te archiveren en deze indien nodig te beantwoorden.

 

In elk geval verbindt EUROREPAR zich ertoe de persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de functies 'Deze garage beoordelen' en 'Een mening posten' , te verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens. Uw bijdragen zullen 'a priori' worden gemodereerd, wat betekent dat elk van de bijdragen vóór publicatie gecontroleerd zal worden.

 

EUROREPAR behoudt zich het recht voor om elke mening die niet voldoet aan dit handvest of aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden op de Website www.eurorepar.nl te weigeren of te verwijderen.
 

Bij het schrijven van een mening bent u onderworpen aan het Nederlandse recht. Onderstaand is onder andere verboden bij het posten van een mening (dit is een niet-limitatieve lijst) en kan in voorkomend geval strafrechtelijke consequenties hebben:

 

Elke mening die niet conform de toepasselijke wet- en regelgeving is, zal niet gepubliceerd worden. Als u ondanks onze waakzaamheid echter toch illegale content opmerkt, vragen wij u om ons dat dan te laten weten door te klikken op de link 'Klantenservice', en vervolgens het weergegeven formulier in te vullen.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is onze prioriteit. Wij nodigen u uit om ons Privacybeleid te lezen.

icon-gear